Byalaget

Stadranejdens Byalags Styrelse 2022

 

Magnus Persson Stadra Ordförande
Magnus Wetterholm Stadra Vice ordförande
Agneta Wistrand Stadra Kassör
Wille Loiske Stadra Sekreterare
Moa-Lisa Björk Stadra Ledamot
Sten Wistrand Stadra Ledamot
Kristina Bonander Stadra Ledamot
Rose-Marie Andersson Stadra Suppleant
Ulla Karlsson Stadra Suppleant
Gun Loiske Stadra Valberedning
Håkan Bonander Stadra Valberedning
Zeljko Baros Stadra Valberedning

Bli medlem

Intresserad av att bli medlem? Läs mer här

Talko

– Vi kan hjälpa dig

Vill du ha hjälp med något och samtidigt stärka gemenskapen i bygden. Kontakta någon i styrelsen så kan vi hjälpa dig att anordna ett ”talko”. Röjardagen på Stadra är ett typiskt sådant.

”Talko eller talkoarbete är ett lånord från finskan till finlandssvenskan. Ordet betecknar det gemensamma arbete som görs av folket till exempel i en by eller liknande när man ställer upp med eller för varandra i stort eller smått. Vem som helst kan bjuda in sina vänner till talko. Som ersättning för avslutat arbete brukar talkovärden bjuda på någonting gott att äta eller dricka.” (Sammandrag från Wikipedia)

Stadgar

Stadgar för Stadranejdens byalag, 25 april 2004.
Föreningen är en lokal utvecklingsgrupp, den är ideell och opolitisk.

Ändamål:
Att främja bygdens utveckling till en attraktiv och livaktig bygd samt att fungera som ett samarbetsorgan för enskilda, föreningar och organisationer i området.

Medlemskap:
Alla som bor i, eller har anknytning till före detta Stadra-Finnåbruks geografiskt ekonomiska område (Stadra, Finnå, Skärhyttan, Rågrecken-området och Greknäs-området) har rätt att vara medlemmar i byalaget. Enskild medlem, organisation, förening eller företag betalar en av årsmötet fastställd avgift. Andra kan efter ansökan beviljas medlemskap av styrelsen.

Rösträtt:
Varje medlem äger en röst.

Arbetsområden:
Att med gemensamma aktiviteter utveckla bygden. Vara bygdens ”talesman” gentemot kommun, myndigheter etc. på uppdrag från medlemmarna och engagera sig i bygdens förekommande frågor.

Medlemsmöte:
Hålls minst en gång om året och när styrelsen eller byalaget så beslutar med minst enkel majoritet.

Årsmöte:
Hålls senast före maj månads utgång. Räkenskapsår är kalenderår. Personlig kallelse till medlemsmöte och årsmöte skall ske senast 3 veckor före mötet.

Styrelsen:
Styrelsen består av sju, nio eller elva personer och väljs på årsmötet till det antal mötet beslutar. Ordförande väljs på 1 år och kassör väljs på två år av årsmötet. Alla nyval görs på 1 och 2 år. Konstituerande styrelsemöte hålls inom en månad. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Föreningens öppenhet:
Föreningens protokoll är offentliga. Styrelsemötena är ”öppna”, vilket innebär att medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Arbetsgrupper:
Medlemmar som vill arbeta med en speciell fråga, kan hos styrelsen eller medlemsmötet få stöd att bilda en arbetsgrupp. I arbetsgruppen utses en ansvarig person som löpande rapporterar till styrelsen. Arbetsgruppens verksamhet och budget utarbetas i samråd med styrelsen.

Valberedning:
Årsmötet väljer 3 ledamöter. Nyval görs på 1 eller 2 år.

Revisorer:
Årsmötet väljer 2 revisorer som skall granska verksamheten och ekonomin.
Nyval görs på 2 år.

Stadgeändring och upplösning:
Stadgeändring och upplösning kan ske om två på varandra följande medlemsmöten så beslutar med ¾ majoritet. Det ena mötet ska vara årsmötet. Vid upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla kulturarrangemang.

Stadranejdens byalag

Historik

Första mötet

Första årsmötet 25 april 2004.

Allan Wetterholm, Stadranejdens byalags första ordförande Ingvar Lundqvist och Cecilia Lundqvist.

Carl-Jan Granqvist och Magnus Wetterholm berättar om Stadras historia

Från Stadra sommarscen juli 2004.

Akt 1. 45 min. 42 sek.
Akt 2. 44 min. 34 sek.