Kategorier
Nyheter

Kallelse till årsmöte 2019

Tid: Lördag 25 maj 2019 kl. 14.00
Plats: Sjöstugan, Stadra Herrgård
Byalaget bjuder på kaffe med dopp

Medlemmar kan lämna motioner till årsmötet i ärenden som rör verksamheten i Stadranejdens byalag. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 maj.
Teckna nytt eller förnya medlemskap före mötet helst via bankgiroinbetalning. Glöm inte att ange namn och adress.

Alla, både gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare
 4. Godkännande av kallelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 10. Beslut om firmatecknare
 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av kassör
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Behandling av i rätt tid inkomna motioner från medlemmar och styrelsens förslag
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande